• O błędach adwokatów i radców prawnych przy wnoszeniu apelacji i skargi kasacyjnej sąd powiadamia samorząd zawodowy
  • Sąd odrzuca apelację zawierającą braki wniesioną przez profesjonalnego pełnomocnika bez wzywania do ich uzupełniania
  • Sąd odrzuca apelację wniesioną przez stronę z powodu braków i wzywa ją do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie

Sądy II instancji będą musiały informować organy korporacji adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych o składaniu przez pełnomocników apelacji lub skarg kasacyjnych zawierających braki. Taki obowiązek nałożyły na nie obowiązujące od 6 października 2007 r. przepisy ustawy z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

Wezwanie do usunięcia braków

Jeżeli sąd II instancji, odrzucając na posiedzeniu niejawnym apelację sporządzoną przez stronę, dostrzeże w niej braki, to powinien wezwać ją do ich usunięcia. Wezwania nie kieruje do adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego, gdy to oni sporządzili apelację. W takim przypadku sąd II instancji odrzuca apelację i zawiadamia organ samorządu, do którego należy pełnomocnik.

- Nowe zaostrzenia przepisów są wygodne dla sądu, natomiast stronie i jej pełnomocnikowi uniemożliwiają zaprezentowanie swojego stanowiska - tłumaczy Stanisław Rachelski, radca prawny z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Po nowelizacji w k.p.c. została utrzymana zasada, że sąd, który wydał zaskarżony wyrok, może odrzucić apelację, wówczas gdy została wniesiona po terminie, nieopłacona lub z innych przyczyn była niedopuszczalna lub gdy strona nie uzupełniła braków w wyznaczonym terminie. Natomiast sąd II instancji, odrzucając środek zaskarżenia wniesiony przez stronę, z powodu braków, musi wezwać ją do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie.

Odrzucenie skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna zostaje odrzucona wówczas, gdy jej treść nie spełnia wymogów określonych w art. 3984 k.p.c. Chodzi tu o przypadki, gdy pełnomocnik nie przytacza podstaw kasacji lub nie uzasadnia ich, nie podając, na czym polega naruszenie prawa materialnego. Przyczyną odrzucenia może też być brak wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienia albo wniosku o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania bądź nieoznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, i niewskazanie, czy jest zaskarżone w całości czy w części.

- Może zostać odrzucona również wówczas, gdy nie czyni zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach majątkowych nie zawiera oznaczenia wartości przedmiotu sporu - wyjaśnia radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Biernaccy i Wspólnicy.

- Konieczne jest też wskazanie w skardze przepisów, które zostały naruszone, określenie, na czym to naruszenie polegało i jaki mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

O odrzuceniu skargi niespełniającej kodeksowych wymagań sąd II instancji albo Sąd Najwyższy musi powiadomić organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik. Do tej pory taki obowiązek ciążył wyłącznie na Sądzie Najwyższym.

- W sprawach uchybień dotyczących adwokatów takich zawiadomień z Sądu Najwyższego nie wpływało dużo - tłumaczy adwokat Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA przesyłała zawiadomienie do dziekana okręgowej rady adwokackiej, który przeprowadzał rozmowę z zainteresowanym.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

malgorzata.piasecka@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 831).