SENTENCJA

Zawarcie umowy przedwstępnej nie wypełnia warunku nabycia w ciągu sześciu miesięcy nowego lokalu, który należy spełnić, aby skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn.

SYGN. AKT III SA/Wa 931/07

Skarżący otrzymał od babci mieszkanie, co zostało potwierdzone w akcie notarialnym. Złożył oświadczenie, że nie przysługuje mu prawo do innego lokalu mieszkalnego i zamierza w nim mieszkać przez co najmniej pięć lat. W związku z tym notariusz nie pobrał podatku od darowizny. Problem polegał jednak na tym, że podatnik nie dotrzymał tych warunków. Przed upływem pięciu lat sprzedał mieszkanie i zawarł umowę przedwstępną nabycia nowego mieszkania potwierdzoną notarialnie. Podatnik wyjaśnił, że sprzedaż darowanego mieszkania podyktowana była pogarszającym się stanem zdrowia.

Jednak organy podatkowe ustaliły zobowiązanie podatkowe w podatku od darowizn. Co prawda, zgodnie z przepisami określającymi zasady zwolnienia m.in. w przypadku nabycia w drodze darowizny własności lokalu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Przepisy określają jednak warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia. Jednym z nich jest konieczność zamieszkiwania i zameldowania na pobyt stały w darowanym mieszkaniu przez okres pięciu lat.

Organy podatkowe stwierdziły, że obdarowany nie spełnił tego warunku, bo zbył mieszkanie w ciągu sześciu miesięcy. Podatnik powoływał się na przepis pozwalający na zbycie wcześniej mieszkania i zachowanie prawa zwolnienia, jeżeli jest spowodowane koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie nowego mieszkania nastąpi w terminie sześciu miesięcy. Podatnik twierdził, że już zawarcie umowy przedwstępnej na zakup nowego mieszkania uprawnia go do zachowania prawa do zwolnienia w podatku od darowizn.

WSA po rozpoznaniu sprawy przyznał rację organom podatkowym. Uzasadniały one wcześniej, że nabyciem nowego mieszkania nie może być zawarcie umowy przedwstępnej. Przeniesienie prawa własności następuje w momencie definitywnego przeniesienia prawa. Sąd uznał tę argumentację i dodał, że przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. nie przewidywały sytuacji nabycia nowego mieszkania od dewelopera, a więc skarżący musi zapłacić podatek. Od 2007 roku istnieje taka możliwość, ponieważ przepisy stanowią, że nabycie nowego mieszkania musi nastąpić w ciągu dwóch lat.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl