Chorwacja podpisała w 2001 roku umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską. Zgodnie z nią od 1 lutego 2009 r. nastąpi pełna liberalizacja rynku nieruchomości dla obywateli UE. Oznacza to, że od tego momentu w Chorwacji obowiązywać będzie zasada wzajemności w stosunku do obywateli państw członkowskich nabywających w tym kraju nieruchomości. Obecnie cudzoziemcy, którzy chcą kupić ziemię lub dom, muszą uzyskać pozwolenie ministra sprawiedliwości.

Wniosek do resortu

Tryb uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca reguluje ustawa o własności nieruchomości i innych prawach rzeczowych, która weszła w życie 25 lipca 2006 r. (Dz.U. - Narodne Novine nr 79/2006). Zgodnie z nią zagraniczne osoby fizyczne i prawne muszą otrzymać zgodę ministra sprawiedliwości na nabycie nieruchomości na terenie Republiki Chorwacji. Wnioski o wyrażenie takiej zgody należy składać bezpośrednio w kancelarii resortu lub pocztą na adres chorwackiego resortu sprawiedliwości (Croatian Ministry of Justice): Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo, Dežmanova 6, 10 000 Zagreb. Oprócz wniosku należy także złożyć oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentu określającego podstawę prawną do uzyskania prawa własności, np. umowę kupna lub akt darowizny. Wnioskodawca musi dołączyć też wyciąg z rejestru gruntów dokumentujący tytuł własności sprzedającego. Dokument ten powinien być aktualny (wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem składania wniosku).

Osoba, która chce kupić nieruchomość w Chorwacji, musi złożyć w ministerstwie oryginał zaświadczenia, że dana nieruchomość jest położona na obszarze przewidzianym do zabudowy w planie zagospodarowania. Taki dokument można uzyskać od odpowiednich władz lokalnej administracji odpowiedzialnej za plany zagospodarowania przestrzennego. Składający wniosek jest również zobowiązany do przedłożenia uwierzytelnionej kopii paszportu (jeśli jest osobą fizyczną) lub wyciągu z rejestru handlowego (jeśli nieruchomość ma kupić osoba prawna). Z kolei identyfikacja sprzedającego nieruchomość odbywa się poprzez dołączenie do wniosku uwierzytelnionej kopii paszportu lub dowodu osobistego.

Opłaty administracyjne

Do wniosku należy dołączyć dowód opłacenia kosztów postępowania administracyjnego. Zgodnie z ustawą o zmianach do ustawy o opłatach administracyjnych (Dz.U. - Narodne Novine nr 163/03) opłaty z tytułu pokrycia kosztów postępowania administracyjnego wynoszą: 50 HRK za wniosek, 100 HRK za wydanie decyzji, 20 HRK za każdy dodatkowy dokument. Należności nieprzekraczające 100 HRK należy opłacić w znaczkach skarbowych. Z kolei opłaty przekraczające 100 HRK wpłacane są przekazem płatniczym na konto budżetu państwa Republiki Chorwacji (numer konta: 1001005-1863000160). Wypełniając przekaz, przed numerem konta do pierwszego kwadratu na przekazie należy wpisać nr 24, a do drugiego kwadratu 5002. Jeżeli wpłacającym jest cudzoziemiec, to obok liczby 5002 należy wpisać numer 721. Wypełniony przekaz lub znaczki skarbowe wnioskodawca powinien dołączyć do dokumentów składanych wraz z wnioskiem.

W niektórych przypadkach na wydanie decyzji wnioskodawca może czekać nawet trzy lata. Po 1 lutego 2009 r. sytuacja jednak ulegnie zmianie i obywatele państw UE nie będą już musieli ubiegać się o zezwolenie na zakup ziemi.

PRZYDATNY ADRES

www.pravosudje.hr