Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. wolne od tego podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z punktu widzenia podatku dochodowego istotny jest więc cel, na jaki ma być przeznaczony osiągnięty przez podatnika dochód, jak również źródło pochodzenia tego dochodu.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2006 r., nr DD5-8213-438/WK/06/339/391, przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć m.in. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., składają się wpływy z opłat pobieranych przez lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Mając to na uwadze, zgodnie ze wspomnianym pismem Ministerstwa Finansów, opodatkowany jest dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Zatem sprzedaż strychów w celu adaptacji na mieszkanie nie jest podstawową działalnością wspólnoty. Nie zawiera się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Oznacza to, że środki otrzymane z takiej sprzedaży, bez względu na ich przeznaczenie, zwiększą przychody podatnika, które pomniejszone o koszty uzyskania przychodów powodują powstanie dochodu lub straty podatkowej. Tak więc osiągnięta nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania stanowi dochód do opodatkowania (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga, nr 1434/PP/423-27/07/AG, z 26 lipca 2007 r.).

KT