Własność nieruchomości może zostać przeniesiona nieodpłatnie umową darowizny na inną osobę albo osoby. Pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Gdyby została sporządzona w innej formie, na przykład ustnej albo pisemnej, to nie będzie ważna.

U notariusza

Aby umowa darowizny była ważna, strony umowy, czyli darczyńca i obdarowany, muszą stawić się u notariusza w tym samym czasie. Powinni mieć przy sobie dowody osobiste, aby notariusz mógł sprawdzić ich tożsamość.

Natomiast darczyńca musi okazać notariuszowi dokumenty potwierdzające, że jest właścicielem darowanej nieruchomości. Takim dokumentem jest wypis z drugiego działu księgi wieczystej, do którego jest wpisany właściciel nieruchomości.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się przenieść na obdarowanego własność nieruchomości, natomiast obdarowany składa oświadczenie o przyjęciu darowizny.

Jeżeli własność nieruchomości należy do majątku wspólnego obojga małżonków, to wówczas, chcąc podarować całą obdarowanemu, muszą oboje małżonkowie złożyć stosowne oświadczenie u notariusza.

Odwołanie darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę. Gdyby darowizna nie została jeszcze wykonana, czyli nieruchomość wydana obdarowanemu, to wówczas darczyńca może odwołać ją wówczas, gdy jego stan majątkowy pogorszy się. Chodzi o taką zmianę, przy której wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla własnego utrzymania darczyńcy. Na przykład nie mógłby on wówczas zaspokoić własnych potrzeb, albo nie stać byłoby go na płacenie alimentów.

Przyczyną odwołania darowizny może też być rażąca niewdzięczność obdarowanego. Z tego powodu można odwołać zarówno darowiznę już wykonaną, jak i jeszcze niewykonaną.

Rażąca niewdzięczność występuje wówczas, gdy obdarowany popełnia przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu darczyńcy albo przeciwko jego mieniu bądź narusza obowiązki wynikające ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą, na przykład odmawia udzielenia mu pomocy podczas choroby, mimo że ma taką możliwość. Uzasadnioną przyczyną odwołania darowizny może być również niewłaściwe zachowanie obdarowanego w stosunku do osoby bliskiej darczyńcy, na przykład znęcanie się nad kalekim lub psychicznie chorym dzieckiem lub małżonkiem darczyńcy.

O tym, czy są podstawy do odwołania darowizny, decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności.

Jeżeli jedną nieruchomość podarowało kilku darczyńców (np. współwłaściciele lub małżonkowie, do których należała ona w ramach majątku wspólnego), to wówczas z powodu rażącej niewdzięczności mogą odwołać ją tylko ci z nich, w stosunku do których obdarowany dopuścił się takiego czynu. Odwołanie dotyczyć będzie tylko tej części, którą konkretny darczyńca miał prawo rozporządzać. Pozostali darczyńcy nie mogą odwołać darowizny części, którymi mieli prawo rozporządzać, powołując się na niewdzięczność okazaną tylko jednemu z nich.

Skutkiem odwołania darowizny jest zwrot nieruchomości albo jej części.

Darowizna nie może jednak zostać odwołana z powodu rażącej niewdzięczności wówczas, gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył.

Natomiast spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności wówczas, gdy darczyńca w chwili śmierci miał prawo odwołać ją albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił go życia bądź umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Darowiznę odwołuje się, składając oświadczenie na piśmie. Zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy, nie mogą odwołać darowizny po upływie roku od dnia, w którym dowiedzieli się o niewdzięczności obdarowanego.

Ważne!

Darowiznę nieruchomości może odwołać tylko darczyńca, a nie inna osoba bliska darczyńcy, nad którą znęca się obdarowany

PODAROWANA NIERUCHOMOŚĆ NALEŻY DO OBDAROWANEGO

Podarowana nieruchomość wchodzi do majątku osobistego obdarowanego, nawet wówczas gdy pozostaje on w związku małżeńskim i łączy go z małżonkiem wspólność ustawowa. W razie rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, gdy dojdzie do podziału majątku wspólnego, darowana nieruchomość nie podlega podziałowi między małżonków tak jak majątek wspólny, ponieważ nadal stanowi majątek odrębny tylko jednego małżonka.