ZMIANA PRAWA - W przypadku klęski żywiołowej osoby poszkodowane oraz najbliższa rodzina będą mogły otrzymać przez rok pomoc finansową ze specjalnego funduszu.
W Sejmie obyło się wczoraj pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. Projektowane przepisy stworzą podstawę prawną do udzielania pomocy finansowej ofiarom klęsk żywiołowych oraz członkom ich rodzin. Pomoc taka będzie mogła być udzielona w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, ale także w przypadku ataku terrorystycznego. Ma być ona dodatkowym wsparciem dla już istniejących rozwiązań, które w przypadku klęsk żywiołowych często okazywały się niewystarczające. Pomoc finansowa będzie mogła być jednorazowa lub okresowa w formie bezzwrotnych świadczeń pieniężnych lub zdrowotnych. Środki z funduszu będą mogły być przeznaczone także na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz nabywanie żywności, odzieży i leki.
Środki Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych mają pochodzić z dotacji z budżetu państwa, darowizn, spadków i zapisów. Ponadto część pieniędzy ma pochodzić ze zorganizowanych zbiórek publicznych oraz z odsetek od zgromadzonych na rachunkach środków funduszu. Wolne środki będą mogły być lokowane w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Z pomocy w przypadku klęski żywiołowej będą mogli skorzystać sami poszkodowani oraz ich najbliższa rodzina - dzieci, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie. Jednak projekt zakłada, że do uzyskania pomocy kwalifikują się także osoby mieszkające z poszkodowanymi.
Zgodnie z prezydenckimi propozycjami bezzwrotne świadczenie pieniężne, pomoc finansową będzie można otrzymywać maksymalnie przez rok. Projekt zakłada także pomoc finansową dla uczniów i studentów szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
O udzieleniu pomocy z funduszu ma decydować szef Kancelarii Prezydenta, po zasięgnięciu opinii Komitetu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. W Komitecie zasiądą dwaj przedstawiciele prezydenta RP i po jednym przedstawicielu premiera oraz ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, finansów, zdrowia, pracy i polityki społecznej.
Pomoc z Funduszu ma być stosowana także w przypadku katastrof poza terytorium Polski, jeżeli w zdarzeniu będą poszkodowani obywatele polscy.
Zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.) za klęskę żywiołową uznaje się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Pieniądze na pomoc będą pochodziły z:
• dotacji państwowych
• darowizn
• spadków i zapisów
• publicznych zbiórek pieniędzy
• odsetek od środków finansowych Funduszu