Każdego roku w Unii Europejskiej powstaje ponad miliard 800 milionów ton śmieci, które coraz bardziej negatywnie wpływają na środowisko naturalne Tylko jedna trzecia odpadów i śmieci jest przetwarzana, a odsetetk poddawanych recyklingowi znacznie różni się w poszczególnych krajach. W niektórych przerabiane jest 90 procent śmieci, a w innych zaledwie 10.

Nowa dyrektywa poddaje gruntownej rewizji dotychczasowe przepisy i znacznie je upraszcza. Celem dokumentu jest ograniczenie ilości śmieci i zwiększenie recyklingu. Projekt dyrektywy ustala cele i sposób gospodarowania odpadami, wprowadza nowe definicje oraz pięciostopniową hierarchię postępowania ze śmieciami.

Dyrektywa wzywa państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia do 2020 roku zdolności recyklingu połowy wszystkich odpadów z gospodarstw domowych i 70 procent odpadów budowlanych, przemysłowych i produkcyjnych.