Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika z konieczności uzupełnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r., która została wdrożona w sposób niepełny. Dzięki poprawkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie zmieniona definicja usługi elektronicznej. Nawiązuje ona do art. 50 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z którym usługami są świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem.

Nowe definicje

Dodano także do ustawy definicję siedziby usługodawcy, czyli przedsiębiorcy krajowego lub zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie oddziału w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Operatora w art. 3 pkt 3 zastąpiono przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jako podmiotem uprawnionym do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci lub oferowaniu udogodnień towarzyszących.

Informacje o rozstrzygnięciach

Ważną zmianą jest wprowadzenie do ustawy możliwości powstawania punktów kontaktowych dla administracji oraz dla usługodawców i usługobiorców. Punkty te mają udzielać pomocy poprzez zbieranie i przekazywanie informacji o ważnych rozstrzygnięciach administracyjnych i sądowych dotyczących świadczenia usług elektronicznych. Usługobiorcom dostarczane będą dzięki tym punktom rady i informacje na temat ich praw i obowiązków, jak również na temat procedur reklamacyjnych. Taki punkt kontaktowy zostanie utworzony w Ministerstwie Gospodarki w ramach Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Koszt obsługi przedsięwzięcia jest niewielki - jak wynika z innych doświadczeń unijnych - i ogranicza się do jednego etatu pracowniczego oraz wyposażenia stanowiska w sprzęt elektroniczny i bazę danych.

Podstawa prawna

• Ustawa z 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).