Projekt ustawy Prawo antykorupcyjne został opracowany przez minister ds. walki z korupcją Julię Piterę. Przewiduje on m.in. obowiązek ujawniania funkcji publicznych sprawowanych po 1990 r. oraz składania oświadczeń majątkowych m.in. przez posłów, senatorów, radnych i pracowników administracji rządowej. Sporządzane mają być także "informacje o zatrudnieniu" członków rodziny osób pełniących funkcje publiczne.

"Ten projekt jest nie do przyjęcia. Ma funkcję nie prewencyjną, lecz restrykcyjną. Niektóre rozwiązania są wręcz naiwne" - powiedział prezes Business Centre Club Marek Goliszewski. Zakwestionował m.in. jawny rejestr majątkowy, zakaz zatrudnienia przez trzy lata osób publicznych w firmach, które mogły być poddane polityce w czasie sprawowania przez nie urzędu, zakaz zasiadania w fundacjach.

Zdaniem Wojciecha Warskiego z Konwentu BCC projekt "sytuuje przedsiębiorców w podejrzanym świetle, jako osoby, którym trzeba ciągle patrzeć na ręce".

Przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Grelowski zwrócił z kolei uwagę, że w projekcie nie wyznaczono instytucji czy osób, które mogłyby rozstrzygać o ewentualnym konflikcie interesów. Według niego nie można zakładać - a tak uczyniono w projekcie - że wszyscy członkowie rodziny zawsze będą chcieli ujawniać informacje przewidziane w ustawie. Miał też wątpliwości, czy "informacje o zatrudnieniu osób" niezwiązanych ze stanowiskami publicznymi będą poufne.

Zdaniem Jana Króla z Rady Głównej BCC projekt w znacznym stopniu "uderza w grupę przedsiębiorców" i ogranicza korzystanie przez nich z biernego prawa wyborczego.

Projekt poszerza zakres osób objętych ustawą antykorupcyjną

Projekt poszerza zakres osób objętych ustawą antykorupcyjną. Do dotychczasowych ograniczeń, jakim podlegały osoby pełniące funkcje publiczne, dodano zakaz zasiadania w zarządach, radach nadzorczych czy komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego, zakaz członkostwa w zarządach stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą, a także zakaz pełnienia zajęć w podmiotach korzystających ze środków publicznych.

Oświadczenie majątkowe - według projektu - powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia wyboru czy powołania na stanowisko, w przypadku radnych, posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego - w terminie 14 dni od złożenia ślubowania oraz do 14 dni od opuszczenia stanowiska.

Osoby obejmujące funkcje publiczne są zobowiązane w ciągu czterech miesięcy zrzec się pełnionej funkcji lub rozwiązać stosunek pracy. Natomiast po zakończeniu pełnienia funkcji nie będą mogły przez trzy lata zajmować stanowiska lub wykonywać zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach, dotyczących tego przedsiębiorcy. Zgodnie z dotychczasową ustawą był to rok.

W przypadku osób pełniących funkcje publiczne projekt zakazuje przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych

Osoby pełniące funkcje publiczne i ich małżonkowie będą musiały - jak przewiduje projekt - ujawniać w specjalnie utworzonym rejestrze korzyści wszystkie darowizny o wartości co najmniej najniższego wynagrodzenia.

Gdyby doszło do złamania zakazów, projekt przewiduje - w przypadku posłów i senatorów - odpowiedzialność regulaminową, w przypadku radnych i wójtów - wygaśnięcie mandatu.

W przypadku osób pełniących funkcje publiczne projekt zakazuje przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Zakaz ten nie będzie dotyczył tylko tych sytuacji, gdy odmowa przyjęcia upominku nie byłaby wskazana ze względu na zwyczaje. W projekcie przewidziano też powołanie specjalnego rejestru korzyści, prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.