■  ZMIANY NA STANOWISKACH W RESORCIE SPRAWIEDLIWOŚCI. Nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości został Zbigniew Wrona. Funkcję prokuratora krajowego objął natomiast Marek Staszak. Nowo powołany podsekretarz stanu od 1998 roku był dyrektorem departamentu Pprawnego w MSWiA. Marek Staszak w latach 1993-1997 zasiadał w Trybunale Stanu RP. Od 2003 roku jest prokuratorem Prokuratury Krajowej (Biuro Spraw Konstytucyjnych, następnie Biuro Postępowania Sądowego - Zespół Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych). Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego powołał też na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka.

Więcej www.ms.gov.pl

■  PSYCHIATRIA SĄDOWA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM. W Sądzie Najwyższym odbędzie się dziś konferencja prawników i psychiatrów na temat oczekiwań prawa wobec psychiatrii sądowej. Referat wygłosi prof. n. dr hab. Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. Następnie zostaną omówione wyniki ogólnopolskiej ankiety na ten temat, przeprowadzonej wśród 1,1 tys. prawników. Wyniki ankiety omówią: dr med. Jerzy Pobocha - przewodniczący Naukowej Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, i prof. n. dr hab. Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej oraz Sąd Najwyższy.

Więcej www.sn.pl

■  KANDYDACI DO EUROPEJSKIEGO KOMITETU. Ministerstwo Sprawiedliwości przyjmuje zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT). Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją. Ostatecznego wyboru członka dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Kadencja członka komitetu trwa cztery lata.

Więcej www.ms.gov.pl

KR