Komisja Europejska wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie przydzielenia przez Polskę w 2013 roku częstotliwości radiowych używanych w sieci GSM operatorowi telekomunikacyjnemu Sferia.

KE rozpoczyna szczegółowe postępowanie mające ocenić, czy przydzielenie Sferii bloku częstotliwości na świadczenie usług 4G było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Sferia, polski operator telekomunikacyjny, należy do grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat, działającej na polskim rynku telekomunikacyjnym i nadawczym.

KE otrzymała skargi od konkurentów operatora, którzy twierdzą, że w 2013 roku polskie organy przydzieliły Sferii pasmo 800 MHz w tzw. dywidendzie cyfrowej bez aukcji, nie nakładając na nią dodatkowych kosztów ani obowiązków w zakresie zasięgu.

Innym operatorom przydzielono pozostałe bloki w paśmie dywidendy cyfrowej 800 MHz dopiero w 2016 roku w drodze konkurencyjnej procedury, za opłatą wynoszącą średnio ok. 390 mln euro (1,7 mld zł) oraz nakładając na nich obowiązki w zakresie zasięgu. Według skarżących przyznanie Sferii w 2013 roku częstotliwości radiowych w sieci GSM nie było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Zgodnie z ramami regulacyjnymi UE dotyczącymi łączności elektronicznej państwa członkowskie mogą przydzielać operatorom częstotliwości widma krajowego bez maksymalizacji przychodów. Taki przydział nie stanowi co do zasady pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE, pod warunkiem, że zainteresowane podmioty są traktowane jednakowo, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Jeśli jednak podmioty gospodarcze zostały potraktowane w różny sposób, przydział można uznać za pomoc państwa, która – o ile nie jest obiektywnie uzasadniona – może być niezgodna z rynkiem wewnętrznym.

Na obecnym etapie i w oparciu o dostępne informacje Komisja wstępnie dopuszcza możliwość, że polskie władze przyznały Sferii częstotliwości 800 MHz na korzystniejszych warunkach niż innym operatorom, co mogło stanowić pomoc państwa.

Komisja zbada również, czy ewentualna różnica między traktowaniem Sferii i innych podmiotów gospodarczych, jeżeli zostanie potwierdzona, była uzasadniona i czy przydział częstotliwości mógł przynieść Sferii nienależną korzyść gospodarczą względem jej konkurentów, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

Z uwagi na strukturalne, funkcjonalne, osobiste i kapitałowe powiązania między Sferią i grupą Cyfrowy Polsat Komisja zbada również, czy potencjalna pomoc państwa przyniosła korzyści nie tylko Sferii, ale również całej grupie Cyfrowy Polsat.

Komisja zapowiedziała, że przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego postępowania daje Polsce i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia swoich uwag. Nie przesądza to o wyniku postępowania.