• Wyższy odpis na fundusz socjalny

1550,25 zł wyniesie w tym roku kwota odprowadzana przez pracodawcę za jednego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tak wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, którą teraz zajmie się Senat. Przewiduje ona zmianę m.in. ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS, zgodnie z którą w br. podstawę odpisu na fundusz będzie stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2018 r. Natomiast w ubiegłym roku kwota do niego wpłacana była naliczana od średniej pensji z drugiej połowy 2014 r. W efekcie tej zmiany kwota odpisu wzrośnie z 1271,20 zł do 1550,25 zł. Ponadto elementem tzw. ustawy okołobudżetowej jest też nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada przedłużenie na ten rok obowiązywania przepisów, dzięki którym powiatowe urzędy pracy otrzymują pieniądze z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników. Co więcej, tak jak w poprzednich latach, do tych pośredniaków, które osiągnęły w 2019 r. najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, trafią dodatkowe środki przeznaczone na nagrody dla pracowników.

• MSWiA bez własnej inspekcji sanitarnej

Zmianę struktury sanepidu przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw, uchwalana przez Sejm na ostatnim posiedzeniu. Przywraca ona pionową strukturę inspekcji. Zgodnie z przyjętymi zmianami Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał inspektorów wojewódzkich, a ci z kolei powiatowych. GIS będzie sprawował nadzór w obszarze zdrowia publicznego i koordynował działalność organów inspekcji; inspektorzy wojewódzcy i powiatowi podlegać będą wojewodom.
Dzięki temu sanepid ma działać sprawniej i efektywniej współpracować z przedsiębiorcami. Poza tym nowelizacja obejmuje pracowników sanepidu przepisami dezubekizacyjnymi – inspektorzy będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.). Doprecyzowano również kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez inspektorów i ich zastępców. W Sejmie przyjęto poprawkę, która likwiduje inspekcję podległą MSWiA. Tłumaczono, że nie jest konieczne, by każdy resort miał pod sobą taki organ, a takie rozwiązanie wpisuje się w duch ustawy, która wzmacnia PIS. Pozostanie natomiast inspekcja wojskowa, nadzorowana przez MON. Jest to konieczne ze względu na nasze zobowiązania wobec NATO. Ustawa trafi teraz do Senatu.

• Ewidencja odpadów na papierze do 30 czerwca

Więcej czasu na składanie sprawozdań za 2019 r. w gospodarce odpadami zakładają poprawki senackie, przyjęte przez Sejm do znowelizowanej ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja zakłada, że do 30 czerwca 2020 r. możliwe będzie prowadzenie ewidencji odpadów na papierze, czyli poza Bazą Danych o Odpadach. Jednak wszystkie dane muszą znaleźć się w systemie elektronicznym do 31 lipca 2020 roku. Przepisy działają z mocą wsteczną, czyli od 1 stycznia, kiedy to zaczęły obowiązywać kolejne moduły BDO (ewidencja i sprawozdawczość). Część firm, zwłaszcza małych i mikroprzedsiębiorstw wciąż nie została w bazie zarejestrowana – wnioski składane przed końcem roku zasypały urzędy marszałkowskie w wielu województwach i czekają na rozpatrzenie. Nowelizacja wprowadza także rozwiązania na wypadek awarii BDO – wówczas przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji papierowej lub elektronicznej poza bazą, jednak dane i tak będą musiały w BDO się znaleźć. Nowelizacja skierowana zostanie teraz do podpisu prezydenta.

• Święto naukowców

19 lutego, czyli w dzień urodzin Mikołaja Kopernika, będziemy obchodzić Dzień Nauki Polskiej. Celem święta jest m.in. uznanie dokonań polskich naukowców. Ustawa wprowadzająca nowe święto do kalendarza trafi do podpisu prezydenta w niezmienionym kształcie, pomimo że senatorowie chcieli wprowadzenia 14-dniowego vacatio legis. Jak argumentowali, z zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynika obowiązek wprowadzenia dostatecznie długiego okresu pomiędzy ogłoszeniem a wejściem w życie nowej regulacji. Wskazywali, że standardem jest 14 dni od momentu ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach akty prawne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym, jednak tylko wtedy, gdy wymaga tego ważny interes państwa i jednocześnie zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Powody odstąpienia od tej zasady powinny jednak zostać dostatecznie wykazane przez autorów projektu, w omawianym przypadku takich przesłanek nie było. Posłowie odrzucili jednak poprawkę Senatu wprowadzającą okres przejściowy. W konsekwencji ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jest więc szansa na to, że nowe święto będzie obchodzone po raz pierwszy już w tym roku.