Uchwalona przez Sejm 19 grudnia ub.r. nowelizacja ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wydłuża termin ubiegania się o odszkodowania przez internowanych w stanie wojennym z roku do dwóch lat.

Za nowelizacją ustawy głosowało 416 posłów, 14 było przeciwnych. Poprawki PiS, by internowani mogli ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w dowolnym terminie nie zyskały poparcia.

Wcześniejsza nowelizacja tej samej ustawy, uchwalona 19 września 2007 r., dała internowanym w stanie wojennym możliwość ubiegania się o odszkodowania w wysokości do 25 tys. zł przez rok.

Przedtem o uznanie za nieważne orzeczeń PRL-owskich sądów i kolegiów ds. wykroczeń, a tym samym o odszkodowanie mogły starać się tylko osoby pokrzywdzone w okresie od 1944 do 1956 r. Nowelizacja wydłużyła ten okres do grudnia 1989 r.

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które nie zostały skazane, a znalazły się w więzieniu, a także małżonkowie, dzieci i rodzice poszkodowanych. Wysokość odszkodowania nie jest ograniczona w przypadku osób, które w związku z działalnością niepodległościową poniosły śmierć.