Na pomoc i opiekę konsula może liczyć obywatel polski, który wyjechał za granicę jako turysta, czasowo do pracy lub na studia albo z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Otrzyma pomoc w razie wypadku, choroby, utraty dokumentów i aresztowania.
Polski konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim, którzy przebywają w tym kraju, gdzie sprawuje on swój urząd bez względu na to, czy są turystami, pracują na czarno albo na podstawie zezwolenia, studiują albo postanowili osiedlić się tam na stałe. Pomaga osobom aresztowanym i zatrzymanym, reprezentuje obywateli polskich przed sądami, wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem spadków, a nawet może udzielić pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do kraju.

Konflikt z prawem