Wyjeżdżając za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące, należy zgłosić swój wyjazd i powrót w gminie oraz dopełnić obowiązku meldunkowego.
WPolsce na każdej osobie, bez względu na wiek, ciąży obowiązek zameldowania się pod określonym adresem w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Natomiast w razie opuszczenia miejsca pobytu stałego trzeba się wymeldować w gminie. Taki sam obowiązek spoczywa na osobie, która jest zameldowana na pobyt czasowy, trwający ponad trzy miesiące.

Dwa formularze