Czy załatwiać oddzielne numery REGON

Wraz z bratem zamierzamy rozpocząć działalność gospodarczą we własnej firmie. Zarejestrowaliśmy się oddzielnie w gminie. Czy musimy mieć także oddzielne numery REGON?

Nie

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej nie podlegają odrębnej rejestracji w rejestrze podmiotów - wpisowi podlega spółka cywilna.

Wpis do rejestru podmiotów następuje na podstawie wniosku składanego przez podmioty na formularzu RG-1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek na formularzu RG-1 w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania. O nadanie numeru REGON należy wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Gdy działalność będzie prowadzona w formie spółki cywilnej, wspólnicy wystąpią o nadanie jednego numeru REGON spółce. Spółka cywilna niemająca osobowości prawnej ani nawet podmiotowości jest jednak podmiotem gospodarki narodowej. Tylko gdyby każdy z małżonków był przedsiębiorcą niezależnym od drugiego, każdy miałby własny REGON. Z kolei w wariancie prowadzenia działalności przez jednego małżonka, gdy drugi będzie występował jako osoba współpracująca, o nadanie numeru REGON powinien wystąpić tylko małżonek przedsiębiorca.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. nr 69, poz. 763 ze zm.).

Czy roszczenie się przedawni

Mam sprawę z dealerem, od którego nabyłem samochód ciężarowy wykorzystywany do prowadzenia działalności. Sprawa toczy się już dwa lata? Czy spór może ulec przedawnieniu?

Tak

Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Ale trzeba pamiętać o sposobie ustalania tego terminu. Co do zasady, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli jednak wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie, np. jeśli, by powstało roszczenie, konieczne jest wypowiedzenie umowy, a przewiduje ona, że wypowiedzenie jest miesięczne, bieg przedawnienia rozpocznie się od pierwszego dnia po upływie wypowiedzenia.

Ponadto bieg przedawnienia nie rozpoczyna się (a rozpoczęty ulega zawieszeniu), gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju. Dopiero gdy ustanie ta przeszkoda, zacznie się bieg okresu przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Podstawa prawna

• Art. 117-121 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).