Placówki dla osób bezdomnych muszą spełniać określone wymogi związane z zajmowanym lokalem, świadczonymi usługami oraz kwalifikacjami kadry
POMOC SPOŁECZNA
Dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. poz. 953). Jego wydanie to efekt ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1310), która zawiera delegację do określenia wymogów dla różnego rodzaju placówek dla bezdomnych. Do tej pory przepisy nie wskazywały bowiem, jakie standardy powinny spełniać, co powodowało wśród samorządów dużą dowolność w tym zakresie.
Rozporządzenie odrębnie reguluje wymogi dla noclegowni, schronisk oraz ogrzewalni (w trzech załącznikach). Dla każdego typu placówki wskazane są warunki świadczenia usług, czyli czas otwarcia oraz zakres oferowanego wsparcia. W przypadku noclegowni polegają one głównie na zapewnieniu miejsca do spania, gorących napojów, miejsca do spożycia posiłku czy wymiany odzieży. O wiele większy zakres usług mają natomiast schroniska, których zadaniem są również działania służące wzmacnianiu aktywności społecznej, uzyskaniu samodzielności życiowej oraz wyjściu z bezdomności. Kolejny element standardów to kwalifikacje dla opiekunów i pracowników socjalnych, przy czym wymóg zatrudniania tych ostatnich będzie dotyczył tylko schronisk dla bezdomnych.
Wreszcie trzecia część wymogów dotyczy samego obiektu i obejmuje m.in. liczbę miejsc, minimalną powierzchnię przypadającą na jedną osobę w pomieszczeniu noclegowym, wyposażenie i rodzaj pomieszczeń, które muszą się znajdować w każdym typie placówki. W tym przypadku największe wymagania są stawiane schroniskom.
– Dobrze się stało, że ministerstwo uporządkowało kwestię standardów, choć niektóre z nich mogą być dla części noclegowni, schronisk oraz ogrzewalni trudne do spełnienia. Dotyczy to np. wymogów związanych z liczbą miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem mogą być one przeznaczone dla nie więcej niż 100, 80 i 50 osób. Obecnie działają jednak takie placówki, które mają nawet od 150 do 200 miejsc – mówi Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. To oznacza, że będą musiały zmniejszyć liczbę przyjmowanych osób lub podzielić się na dwie mniejsze.
Ponadto Jakub Wilczek zwraca uwagę, że rozporządzenie zostało późno ogłoszone. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. zakładała, że miało się pojawić po roku od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 5 września 2016 r., a zostało opublikowane dopiero 16 maja br. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia przepisów przejściowych, w których funkcjonujące noclegownie, schroniska i ogrzewalnie mają czas na dostosowanie się do nowych standardów.
– Z art. 5 ustawy wynika, że podmioty prowadzące placówki dla bezdomnych powinny osiągnąć wymogi w ciągu 36 miesięcy, ale liczonych od jej wejścia w życie, a nie rozporządzenia – podkreśla Jakub Wilczek.
Termin na dostosowanie się minie więc 5 października 2018 r. (ustawa zaczęła obowiązywać 5 października 2015 r.) ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie