Przewiduje on wykluczenie z procedur przetargowych na środki unijne osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Na Krajowy Rejestr Karny nałożony zostanie obowiązek informowania z urzędu Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrokach skazujących wobec podmiotów gospodarczych oraz osób upoważnionych do reprezentowania, podejmowania decyzji w ich imieniu lub sprawowania nad nimi kontroli, a także sposobu ich ukarania.

Ministerstwo Finansów informacje te będzie przekazywać Komisji Europejskiej, przy której powstanie centralna baza danych o kandydatach i oferentach z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Zmiany są niezbędne ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych

Obecnie obowiązująca ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym nie daje KRK umocowań prawnych do gromadzenia takich informacji. Znajdują się w nim m.in. informacje o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o takie przestępstwa oraz o podmiotach zbiorowych ukaranych na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych usuwane są z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu lub po otrzymaniu zawiadomienia o zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd oraz na mocy ułaskawienia lub na podstawie amnestii.

Zmiany są niezbędne ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych, jakie weszły w życie z początkiem tego roku.