Trzy ustawy autorstwa posłów PiS całościowo regulują postępowanie przed TK i status sędziów trybunału. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa. Ustawa o statusie sędziów TK wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów trybunały i zmienia zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przepisy wprowadzające zawierają regulacje przejściowe i końcowe do obu ustaw. Ponadto z mocy prawa unieważniają wybór z 30 listopada trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa trybunału.

Według tej ustawy, do czasu powołania nowego prezesa, TK kieruje p.o. prezes. Wybierze go prezydent "spośród sędziów trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa".

Co do zasady wszystkie trzy ustawy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W dniu po tym ogłoszeniu wchodzą zaś w życie zapisy m.in. o: możliwości powołania p.o. prezesa TK, o nowej procedurze wyboru szefa trybunału i o unieważnieniu listopadowego wyboru trzech kandydatów na prezesa. Tego dnia straci też co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca.

(PAP)

sta/ wkt/PS