Mieszkańcy wsi i miasteczek otrzymają łatwiejszy dostęp do internetu dzięki obowiązkowemu przystosowaniu nowych budynków do okablowania i udostępnieniu infrastruktury przesyłowej inwestorom telekomunikacyjnym.
Od 17 lipca gminy będą mogły podejmować działalność telekomunikacyjną, a przy budowie i przebudowie dróg publicznych obowiązkowo będą lokalizować kanały technologiczne w pasie drogowym. Takie możliwości daje wchodząca w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma przyspieszyć rozwój szybkiego internetu w Polsce.
– Ustawa jest przełomowa. Dzięki niej rząd stworzył warunki do skutecznego inwestowania w infrastrukturę – uważa Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Samorząd terytorialny, główny beneficjent unijny środków, ma teraz szansę na wykorzystanie 1,6 mld euro przysługujących jej z funduszy europejskich na budowę sieci szerokopasmowych i rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Zgodnie z nowymi przepisami sieci telekomunikacyjne w całym kraju co roku będzie inwentaryzował Urząd Regulacji Energetyki. Powstaną mapy infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki którym będzie się można dowiedzieć, gdzie warto inwestować.
Pierwszy raport nt. sieci szerokopasmowych urząd ma przedstawić rządowi za dwa lata.

Zadania własne gminy

Jednym z najważniejszych uregulowań jest wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej, w ramach zadań własnych. Działalność samorządu na lokalnym rynku nie może jednak zakłócać konkurencji. Przepisy wprowadzają też znaczne ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą mogły zakazywać inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny. Taki zakaz będzie musiał być uzasadniony konkretnymi przepisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Nowe standardy budynków

Nowo powstające budynki będą teraz obowiązkowo wyposażane w światłowodową instalację telekomunikacyjną, która umożliwi przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych.
Ustawa wprowadza też instytucję tzw. odrębnej własności włókien światłowodowych. Teraz każde z włókien w kablu będzie mogło należeć do innego inwestora. Takie rozwiązania pozwolą, by konkurujące firmy telekomunikacyjne mogły wspólnie inwestować w budowę sieci
Podstawa prawna
Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675).