Nowe terminy przedawnienia odnoszą się tylko do tych roszczeń, które jeszcze są wymagalne.
Sądy różnie liczą początek biegu terminu przedawnienia, gdy spadkodawca pozostawił kilka testamentów, a zostały ogłoszone w różnym czasie. Licząc więc termin od ostatniego z nich, można stracić szansę na zachowek – orzekł Sąd Najwyższy.
Kobieta zmarła w 2007 r., pozostawiając w spadku mieszkanie. Miała dwie córki. W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd rejonowy dokonał ogłoszenia dwóch testamentów spadkodawczyni: własnoręcznego i notarialnego (oba pochodziły z 2005 r.), a także zobowiązał jedną z córek do przedstawienia trzeciego testamentu, który jej matka sporządziła przed laty.