Na walnym zgromadzeniu w zeszłym roku członkowie podjęli uchwałę o sprzedaży gruntu znajdującego się przy moim bloku mimo braku wymaganej przez ustawę liczby głosów. Czy mogę jeszcze wystąpić na drogę sądową i wnosić o uchylenie tej decyzji?
TAK Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z ustawą jest nieważna, co oznacza, że może być kwestionowana w każdym czasie na drodze sądowej. Ustawodawca odwołuje się w tym przypadku do najostrzejszej sankcji przewidzianej w polskim prawie dla wadliwych czynności prawnych, czyli nieważności bezwzględnej. Polega ona na tym, że czynność prawna nie wywołuje żadnych konsekwencji w sferze cywilnoprawnej, od początku z mocy prawa. Sankcję nieważności bezwzględnej pociągają czynności sprzeczne z przepisami ustawy bezwzględnie obowiązującymi. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie członka może być natomiast zaskarżona do sądu w trybie powództwa o uchylenie uchwały wnoszonego co do zasady w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.