By skorzystać z uproszczonych procedur budowlano-remontowych związanych z klęskami żywiołowymi, niezbędne jest nowe rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, którym dziś zajmie się rząd. Poszkodowani z rejonów nieobjętych tym rozporządzeniem będą musieli uzyskać pozwolenie na budowę w zwykłym trybie.
Reklama
Dziś Rada Ministrów zajmie się nowelizacją rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 28 maja 2008 r. w sprawie wykazu gmin, miejscowości, na terenie których można stosować ustawę z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906). Dzięki tej nowelizacji do terenów dotkniętych sobotnią nawałnicą zastosowanie będzie miała ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906). Ustawa ta wprowadza uproszczone procedury dla remontu i odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, które jest niezbędne do uruchomienia działania ustawy, wydawane jest na 12 miesięcy. Określa ono gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Dla odbudowy zniszczonych budynków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie remontu.
- Ze szczególnych zasad określonych w ustawie mogą skorzystać jedynie osoby zamieszkujące na obszarze wskazanym w rozporządzeniu. Jeśli zniszczenie nastąpiło na terenie nieobjętym rozporządzeniem, nie ma możliwości skorzystania z uproszczonych procedur - tłumaczy Ilona Szymańska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zasiłek celowy

Dziś rząd ma podjąć decyzje, które umożliwią szybkie odbudowanie zniszczonych przez nawałnicę domostw. Osoby, które poniosły straty w związku z klęską żywiołową, otrzymają pomoc ze strony państwa na podstawie ustawy z 15 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728). Na ten cel rząd wstępnie zabezpieczył kwotę 5 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb życiowych poszkodowanych rodzin. Zasiłek celowy trafi do tych, którzy w związku z klęską żywiołową znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny ośrodek pomocy społecznej. Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie może jednak przekroczyć 6 tys. zł. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej jednostka samorządu terytorialnego powinna powiadomić wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Jeśli jednostka samorządowa nie jest w stanie w ramach środków własnych udzielić poszkodowanym rodzinom wsparcia, wójt, burmistrz, prezydent miasta może zwrócić się do wojewody o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa. Rejony najbardziej poszkodowane w wyniku przejścia trąby powietrznej w lipcu 2007 r. pomoc ze strony państwa otrzymały bardzo szybko

Reklama
- Pomoc przyszła w krótkim czasie. Po czterech dniach od przejścia trąby dostaliśmy pomoc doraźną, po 6 tys. zł dla poszkodowanych. Potem przyszły transze na odbudowę w poszczególnych przypadkach - mówi Ewa Dąbrowska, księgowa w gminie Kłomnice.

Śląsk potrzebuje 5 mln zł

W związku ze zniszczeniami powstałymi 15 sierpnia 2008 r. wojewoda śląski chce przeznaczyć 5 mln zł na zasiłki dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
- To jednorazowa pomoc doraźna. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, w wysokości do 10 tys. zł dla poszkodowanej rodziny - mówi Marta Malik, rzecznik wojewody śląskiego.
Wojewodowie łódzki, opolski i śląski skierowali też apel do firm ubezpieczeniowych o maksymalne uproszczenie procedur i przyspieszenie terminu wypłat odszkodowań.
Minister rolnictwa przygotuje projekt finansowania pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej.

Kredyty z dopłatami

Kolejną formą pomocy, na którą mogą liczyć poszkodowani, jest nisko oprocentowany kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa. Udziela go Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Jest to program rządowy, przeznaczony dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe - mówi Radosław Żuk z Banku Gospodarstwa Krajowego.
O wsparcie mogą się starać wyłącznie właściciele lub zarządcy budynków.
Kredyt jest udzielany na dziesięć lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Wysokość kredytu jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia i kosztów remontu lub odbudowy.
- Z programu można korzystać bez względu na skalę zniszczeń. Straty weryfikuje się na poziomie gminy - mówi Radosław Żuk.
Oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2 proc. w stosunku rocznym. Różnice między realnym oprocentowaniem a spłacanym przez kredytobiorcę pokrywa Skarb Państwa.
OPINIA
LESZEK ŚWIĘTALSKI
członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Stare Bogaczowice
Od zdarzeń losowych i kataklizmów nie uciekniemy. Potrzebne są więc rozwiązania kompleksowe, które w sposób zdecydowany usprawnią i zwiększą pomoc dla poszkodowanych. Doraźna pomoc nie rozwiąże problemu. Dzisiejsze 6 tys. zł, które można przyznać na gospodarstwo domowe, jest niewystarczające. Czas najwyższy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia nieruchomości i mienia przynajmniej od szkód wywoływanych przez kataklizmy. Ustawa określałaby warunki takiego ubezpieczania. Należy również zastanowić się nad możliwością obowiązkowego ubezpieczenia przez gminy. Nie można zapominać również o profilaktyce, np. przed powodzią. Środki przeznaczane na infrastrukturę przeciwpowodziową muszą być zdecydowanie wyższe.
Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych / DGP
Osoby, które poniosły straty w związku z klęską żywiołową, otrzymają pomoc ze strony państwa na podstawie ustawy z 15 marca 2004 r. / DGP