W czerwcu część spółdzielni mieszkaniowych musi zwołać po raz kolejny coroczne zebrania przedstawicieli, ponieważ ich statuty nie zostały dostosowane do regulacji obowiązujących od 31 lipca 2007 r.
Reklama
Do zastąpienia corocznych zebrań przedstawicieli członków walnymi zgromadzeniami potrzebna jest zmiana zapisów statutu spółdzielni. Mimo że ustawa z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązała zarządy do dostosowania statutów do aktualnego stanu prawnego i likwidacji zebrań przedstawicieli członków (ZPCz) najpóźniej do 30 listopada 2007 r., wiele z nich do tej pory tego nie uczyniło.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 wspomnianej ustawy, do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy. Tworzy to sytuację, w której z jednej strony obowiązująca nowelizacja wprowadza zakaz zastępowania walnych przez ZPCz, z drugiej strony pozwala na funkcjonowanie ZPCz do czasu zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.
Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził, że statut spółdzielni nie jest aktem normatywnym, ani czymś w rodzaju wewnętrznego prawa spółdzielni, ale umową cywilnoprawną. Zgodnie z zasadą swobody umów to od członków zależy więc, kiedy zmieniać statut.
Ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani prawo spółdzielcze nie wprowadzają sankcji dla członków zarządu, którzy zaniedbają terminowe przygotowanie projektu zmian statutu albo nie zgłoszą go do rejestracji w sądzie.
Do wszczynania postępowań przymuszających spółdzielnie mieszkaniowe pod rygorem wymierzenia grzywien dla członków zarządu uprawnione są natomiast sądy rejestrowe.
Podstawa prawna
● Art. 9 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 873).