Inwestor będzie mógł wybudować dłuższy i wyższy bliźniak niż budynek sąsiada. Obecnie ściany takich obiektów muszą się ze sobą dokładnie pokrywać.
Łatwiej będzie można zbudować tzw. bliźniak, czyli dom przylegający ścianą do domu sąsiada. Nie będzie on musiał bowiem mieć dokładnie takich samych wymiarów jak obiekt na sąsiedniej działce. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, dopuszczalne będzie budowanie bliźniaków wyższych i dłuższych niż budynek sąsiada. Projekt ten zmienia przepisy obowiązujące od dwóch tygodni, które nakazują, by budynki wzniesione na granicy działki dokładnie przylegały do siebie ścianą. Nie mogą więc one różnić się między sobą wysokością i długością.
– Obowiązujące od dwóch tygodni przepisy były krytykowane przez inwestorów, których zdaniem wprowadzanie ograniczeń co do wielkości budynków nie jest potrzebne – mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury. – Chcemy przeprowadzić konsultacje i sprawdzić, czy usunięcie obowiązujących od dwóch tygodni ograniczeń pozytywnie wpłynie na budownictwo i ład przestrzenny – dodaje.
Zgodnie z projektem rozporządzenia inwestor będzie mógł wybudować obiekt na granicy sąsiedniej działki, czyli np. bliźniak, jeżeli w jakiejkolwiek części będzie on przylegał do budynku postawionego na sąsiedniej działce. Jeżeli inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, a dokumenty te opracował na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, które zawierają ograniczenia co do wysokości i długości budynku, to będzie musiał się do nich dostosować. Ściana jego budynku będzie musiała dokładnie pokrywać się ze ścianą budynku na sąsiedniej działce. Takie same ograniczenia będą dotyczyły tych, którzy dokonają zgłoszenia budowy lub wykonania robót, jeśli nie potrzeba pozwolenia na budowę.
WARUNKI ZABUDOWY
Budynek na działce budowlanej powinien stać od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
● 4 m – budynek zwrócony ścianą z otworami w stronę tej granicy,
● 3 m – budynek zwrócony ścianą bez otworów w stronę granicy.
● 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy – budynek zwrócony ścianą bez otworów w stronę tej granicy, jeżeli wynika z planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Odległości w przypadku zabudowy jednorodzinnej:
● bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m – budynek ze ścianą bez otworów, na działce o szerokości mniejszej od 16 m
● bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną – budynek przylegający do ściany budynku na sąsiedniej działce.