Czy zgromadzenie wspólników spółki z o.o. może się odbyć poza granicami Polski?
Nie. Przepisy kodeksu spółek handlowych stwierdzają jednoznacznie, że zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Siedziba polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi natomiast znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Przy tym należy wyjaśnić, że siedziba spółki nie może być utożsamiana z jej adresem czy lokalem, lecz z konkretną miejscowością. Zatem istotne jest, aby zgromadzenie wspólników odbyło się w miejscowości będącej siedzibą spółki. Nie ma natomiast znaczenie konkretny adres odbycia zgromadzenia.
Należy przy tym wskazać, że umowa spółki może określać również inne miejscowości, poza siedzibą spółki, gdzie zgromadzenia wspólników mogą się odbywać. Możliwe jest także wskazanie kilku miejscowości, w których zgromadzenie wspólników może się odbyć. Decyzja w tym zakresie zależy od uznania wspólników. Istotne jest, aby oznaczenie miejsc było wyraźnie uregulowane w umowie spółki. W przypadku gdy umowa spółki wskazuje wiele potencjalnych miejsc na odbycie zgromadzenia wspólników, decyzji co do jego wyboru dokonuje organ zwołujący zgromadzenie, najczęściej zatem będzie to zarząd spółki.
Przepisy kodeksu spółek handlowych dają jednak możliwość organizacji zgromadzenia wspólników także w innych miejscach niż siedziba spółki bądź tych, które są wskazane w umowie spółki. Wspólnicy muszą jednak jednomyślnie wyrazić na to zgodę. Zgoda powinna być udzielona w formie pisemnej. Najczęściej zgoda będzie zawarta w protokole zgromadzenia wspólników.
Odbycie zgromadzenia wspólników z naruszeniem zasad wskazanych powyżej może skutkować wytoczeniem powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na wadliwie zwołanym zgromadzeniu. Takie powództwo wydaje się uzasadnione, w sytuacji gdy zwołanie zgromadzenia w innej miejscowości niż przewiduje to umowa spółki, przeszkodziłoby udziałowi niektórych wspólników w obradach i tym samym głosowaniu w określony sposób.