Sprowadzone auta zostaną przy rejestracji sprawdzone, czy nie zostały skradzione na terenie UE.
Przy rejestracji samochodów pracownicy gminy będą mogli sprawdzić, czy pojazd nie został skradziony lub przywłaszczony na terenie Unii Europejskiej. Takie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, które jutro wchodzi w życie.
Zgodnie z nowymi przepisami urzędnicy będą mogli też sprawdzić, czy nie została zgłoszona utrata dowodu rejestracyjnego. Jeżeli właściciel nie będzie miał dowodu rejestracyjnego, to urzędnik przyjmie od niego mu wydać wtórnik dokumentu lub zaświadczenie z właściwego urzędu za granicą z danymi niezbędnymi do rejestracji.
Podstawa prawna
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 121, poz. 1003).