Na datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa nie powinno mieć wpływu zakwestionowanie rozstrzygnięcia o winie za rozkład pożycia.
Sąd okręgowy, rozwiązując małżeństwo przez rozwód, orzekł, że zasądzone na rzecz małoletniej alimenty powinny być wypłacane od daty uprawomocnienia się wyroku. Była żona złożyła apelację dotyczącą rozstrzygnięcia o winie za rozkład pożycia.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie miało to wpływu na uprawomocnienie się orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa. Sąd pierwszej instancji powinien bowiem doprecyzować, że alimenty należne są od daty prawomocności wyroku rozwiązującego małżeństwo. Umożliwiłoby to realizację art. 384 kodeksu postępowania cywilnego przewidującego, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację. Co więcej, praktyka pokazuje, że osoby zobowiązane do alimentacji, kwestionując orzeczenie o winie, mają szansę odwlekać wywiązywanie się ze swoich obowiązków.