Błędy w zapisach na sąd polubowny mogą udaremnić próbę powołania się na niego w razie sporu.
Wskazanie więcej niż jednego sądu lub wyznaczanie sądowi polubownemu terminu do rozpatrzenia sprawy to tylko niektóre z błędów, jakie popełniają przedsiębiorcy, konstruując zapis na sąd polubowny.
Pomyłki w umowach, które poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, sprawiają, że zarzut istnienia w umowie zapisu na sąd polubowny, podnoszony w razie sądowego sporu, nie będzie skuteczny. Taki problem powstanie m.in., gdy zapisu dokonała osoba, której przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa ogólnego.
– Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pełnomocnictwo ogólne, wystarczające do zawarcia danej umowy, nie wystarcza już do poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporów na jej tle wynikłych – wyjaśnia radca prawny Tomasz Grzegorzewski z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

O czym pamiętać

Ze względów dowodowych zapis na sąd polubowny powinien być dokonany w drodze pisemnej umowy, z własnoręcznym podpisem każdej ze stron, lub też w drodze wymiany pisemnej korespondencji. Wymagane jest też wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór miałby być przedmiotem postępowania przed sadem polubownym.
– Zapis o treści „wszelkie spory wynikłe między stronami, wynikające ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową...” wydaje się wystarczający w przypadku klauzul arbitrażowych zamieszczanych w treści umowy regulującej dany stosunek prawny – wyjaśnia Tomasz Grzegorzewski.
Unikać też należy wyznaczania sądowi polubownemu terminu do rozpatrzenia sprawy, aby nie doprowadzić do utraty mocy zapisu, jeśli tylko sąd nie zdążyłby wydać wyroku w zakreślonym przez strony terminie.

Badanie zapisów

Prawidłowość zapisu bada sąd polubowny, który może orzekać o swojej właściwości, w tym m.in. o skuteczności zapisu. Zarzut niewłaściwości zapisu może podnieść również strona przed ten sąd pozwana. W rezultacie zainteresowany przedsiębiorca, mimo istnienia zapisu w umowie, będzie musiał prowadzić spór przed sądem powszechnym, gdzie obowiązuje sformalizowana i nieprzyjazna procedura.
Nawet w przypadku rozpatrzenia sprawy przez sąd polubowny ryzyko błędnego sformułowania zapisu na ten sąd może ujawnić się już po wydaniu przez niego wyroku. Wyrok sądu polubownego można podważyć skargą o uchylenie.
Zapis na sąd polubowny
● należy go dokonać w drodze pisemnej umowy
● trzeba wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór miałby wyniknąć
● należy wskazać jeden konkretny sąd z podaniem jego siedziby