Gwarancja ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów. Dlatego treść zobowiązania gwaranta może być dowolnie określona, a obowiązki z tytułu gwarancji mogą zostać ograniczone.
Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który rozpoznawał sprawę odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Sędziowie uznali, że zawierający umowę leasingu nie może domagać się wymiany samochodu na nowy, wolny od wad, jeśli gwarancja udzielona przez firmę leasingową została wyraźnie ograniczona do czynności polegających na usunięciu wad.
Małżeństwo zawarło umowę leasingu, której przedmiotem był samochód ciężarowy. Pojazd w trakcie pierwszego roku był wielokrotnie naprawiany i poddawany przeglądom z powodu stwierdzenia wad. Naprawy nie doprowadziły do usunięcia wad pojazdu. Następnie firma leasingowa przeniosła na nabywców samochodu prawa z tytułu rękojmi i gwarancji. Po czym małżonkowie domagali się od firmy wydania nowego pojazdu, który byłby wolny od wad.
Sąd okręgowy uznał, że przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji nie dają małżonkom możliwości domagania się wydania nowego samochodu w zamian za samochód wadliwy. Sędziowie zwrócili uwagę, że gwarancja jest udzielona dobrowolnie, a jej treść formułuje gwarant. Natomiast nabywca towaru, który przyjmuje od sprzedawcy dokument gwarancyjny, wyraża zgodę na zawarte w nim warunki gwarancji. W obrocie profesjonalnym strony umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. W ogólnych warunkach sprzedaży zastrzeżono, że w ramach rękojmi kupujący może żądać tylko usunięcia wad fizycznych pojazdu, jeśli wady te zostały zgłoszone w terminie i w okresie odpowiedzialności sprzedawcy. Ponadto w ogólnych warunkach zastrzeżono również, że kupujący będzie mógł domagać się wymiany pojazdu, tylko jeśli trzy naprawy tej samej istotnej wady pojazdu okażą się bezskuteczne.
Sprawa na skutek apelacji trafiła do Sądu Apelacyjnego, który podzielił pogląd sądu okręgowego. Sędziowie wskazali, że nie można domagać się wydania nowego pojazdu, jeśli gwarancja udzielona przez sprzedającego została wyraźnie ograniczona do czynności usunięcia wad, a uprawnienia z tytułu rękojmi sprowadzały się tylko do usunięcia wad, odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny sprzedaży. Ponadto ani w ogólnych warunkach umowy leasingowej, ani w ogólnych warunkach umowy sprzedaży nie określono uprawnienia nabywcy samochodu do żądania od sprzedawcy wymiany samochodu na nowy w ramach realizacji uprawnień z gwarancji.
W obecnym stanie prawnym umowa gwarancji może ograniczać obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć jednocześnie możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad. Według kodeksu cywilnego kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
SYGN. AKT I Aca 712/09