Po 20 lutego 2011 r. zabezpieczenie hipoteczne będzie bardziej elastyczne dzięki osłabieniu zasady akcesoryjności i szczegółowości. Zostaną też wzmocnione uprawnienia właściciela nieruchomości.
Hipoteka jest prawem obciążającym nieruchomość, ustanowionym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Jedną z istotnych nowych instytucji jest zastępowanie wierzytelności, czyli możliwość tzw. podmiany zabezpieczonej wierzytelności hipotecznej inną wierzytelnością tego samego wierzyciela. Wolno będzie zastąpić wierzytelności kilkoma wierzytelnościami, a także wierzytelności w wysokości niższej wierzytelnością o wysokości wyższej, o ile wpisana w księdze wieczystej wysokość hipoteki nie ulegnie zmianie. Do instytucji tej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zmianie treści hipotek, czyli wymagana jest umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości i wierzycielem i wpis do księgi wieczystej. Nie jest wymagana zgoda osób, którym przysługują prawa hipoteczne wpisane do księgo wieczystej z pierwszeństwem równym lub niższym. Dla skuteczności zastąpienia wierzytelności niezbędne jest istnienie wierzytelności pierwotnie zabezpieczonej. Ustawa pozwala na zastąpienie jednej wierzytelności wieloma wierzytelnościami i odwrotnie. Instytucja ta może przyczynić się do obniżenia kosztów kredytów i ich zabezpieczenia hipotecznego. Umożliwi zabezpieczanie przez bank wielu powstałych w różnym czasie wierzytelności.