Państwowy fundusz pomocy pokrzywdzonym zacznie działać dopiero od 1 stycznia 2012 roku. Windykacją świadczeń pieniężnych i nawiązek, które mają do niego trafiać, zajmą się sądy cywilne.
Na rozpoczynającym się 85. posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie ustanawiającej Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Uchwalone rok temu przepisy (mają one zacząć obowiązywać od 1 lipca 2011 r.) nie zawierają regulacji dotyczących trybu egzekucji pieniędzy z nawiązek, świadczeń pieniężnych, kar dyscyplinarnych czy darowizn, które będą trafiać do funduszu. Senatorowie zaproponowali więc, żeby windykację orzeczonych środków prowadziły sądy I instancji w trybie postępowania cywilnego. Sądy miałyby także prowadzić szczegółową ewidencję księgową tych należności.
Senatorowie chcą także przesunięcia daty uruchomienia funduszu na 1 stycznia 2012 r. Ma to mieć znaczenie dla prowadzonej przez sądy rachunkowości, a więcej czasu ma pozwolić im także na lepsze przygotowanie się do nowych obowiązków.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ma być państwowym funduszem celowym przeznaczonym do gromadzenia m.in. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych od skazańców na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami. Dzisiaj pieniądze trafiają do ponad 700 ogólnokrajowych organizacji, fundacji i stowarzyszeń, dlatego trudno mówić o pełnej przejrzystości gospodarowania powierzanymi im pieniędzmi. Dysponentem funduszu ma być minister sprawiedliwości. Będzie on przede wszystkim uprawniony do planowania i podziału zgromadzonych środków.
60 tys. zł takie świadczenie pieniężne będzie mógł maksymalnie przyznać sąd na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Podstawa prawna
Ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 227 z późn. zm.).