Od 2012 roku dzienniki urzędowe będą wydawane, co do zasady, tylko w postaci elektronicznej. Z kolei akty prawne będą ogłaszane w formie dokumentu elektronicznego.
Dzienniki urzędowe, takie jak m.in.: Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe, będą wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej. Wynika to z nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, którą Senat zajmie się na trwającym obecnie trzydniowym posiedzeniu.
Nowela zakłada łatwiejszy i znacznie uproszczony dostęp do ogłaszanych aktów prawnych. Podstawą ogłoszenia aktu normatywnego będzie akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Organ, który dokonuje ogłoszenia, nie będzie już zobowiązany do dołączania podpisanego oryginału wraz z trzema kopiami. Nie dotyczy to jednak m.in. aktów kierowanych do Monitora Polskiego B. W tym przypadku podstawą do ogłoszenia będzie oryginał aktu podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią.
Akty prawne będą ogłaszane na bieżąco. Jest to możliwe dzięki rezygnacji z dotychczasowej praktyki, która zakładała konieczność grupowania publikowanych w dziennikach urzędowych aktów w kolejne numery. Organ, który wydaje dany dziennik, będzie zobowiązany do prowadzenia dla niego odrębnej strony internetowej.