Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy i nie zostanie pouczony o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji prawa karnego. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące regulacje do prawa międzynarodowego w zakresie cyberprzestępczości, prostytucji dziecięcej oraz handlu ludźmi. Odpowiednio zostaną również zmodyfikowane prze-pisy kodeksu postępowa-nia karnego. Tu największy nacisk położono na za- sady obowiązujące przy przesłuchaniu małoletnich i podstawy umożliwiające wznowienie postępowania. W pierwszym przypadku małoletniemu będzie mógł towarzyszyć, nie tylko jak ma to miejsce dzisiaj, jego przedstawiciel ustawowy, ale również osoba dorosła wskazana przez małoletniego. Sytuacja taka będzie jednak możliwa, kiedy obecność wskazanej osoby nie wpłynie na swobodę wypowiedzi przesłuchiwanego.
Przybędzie również podstaw, w których możliwe będzie wznowienie postępowania. Zgodnie z propozycjami resortu sprawiedliwości postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem zostanie wznowione na wniosek oskarżonego złożony w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu. Będzie to możliwe, jeżeli sprawę roz- poznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście. Podobna sytuacja wystąpi, gdy nie doręczono mu orzeczenia wraz pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia. Wznowienie postępowania nie będzie jednak automatyczne. Obowiązkiem oskarżonego będzie wykazanie, że nie wiedział on o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia. Przepisy wejdą w życie po dwóch miesiącach od ich ogłoszenia.