Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia przeprowadzenia zebrania.
Czytelnik starał się w zeszłym roku zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej z powodu tego, że była ona szkodliwa dla interesów spółdzielni mieszkaniowej.
– Niestety nie byłem na zebraniu i zbyt późno dowiedziałem się o podjętych na nim decyzjach. Sąd oddalił mój pozew z uwagi na to, że minął przyjęty w przepisach termin na jego złożenie. Czy mogę w jakiś sposób wnioskować o jego przywrócenie – pyta pan Henryk z Zamościa.

Wygaśnięcie uprawnień

6-tygodniowy termin na złożenie pozwu o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia jest terminem prawa materialnego, którego niedochowanie powoduje wygaśnięcie uprawnienia. Termin ten musi jednak w jednym przypadku ulec wydłużeniu. Jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania (np. brak informacji o terminie), to może on złożyć pozew w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale. Nie może być to jednak dłużej niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.
Prawo spółdzielcze przewiduje, że sąd w pewnych okolicznościach może rozpoznać pozew zaskarżający uchwałę spółdzielni mimo upływu sześciotygodniowego terminu. Jest to dopuszczalne, gdy utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
Uwzględnienie pisma złożonego po terminie jest swobodną decyzją sądu i poszkodowany spółdzielca nie może się skutecznie domagać tego, powołując się na swoje racje.
Złożenie pozwu po upływie ustawowego terminu prowadzi do jego oddalenia przez sąd.

Opłaty sądowe

Zgodnie z art. 17 par. 41 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych (do których zalicza się również spółdzielnia mieszkaniowa) należy do właściwości sądu okręgowego.
Od złożenia pozwu o uchylenie uchwały, ustalenie istnienia lub nieistnienia, a także stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni mieszkaniowej trzeba uiścić opłatę stałą. Zgodnie z art. 27 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.) wynosi ona 200 zł. Pozew powinien być należycie opłacony. Nieuzupełnienie braku opłaty sądowej w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie skutkuje jego zwrotem.
Podstawa prawna
Art. 42 ust. 6 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).