Czy zgromadzenie wspólników może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad?
Jeżeli chodzi o zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęto regulację, zgodnie z którą w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Jednocześnie dopuszczono wyjątek od tej zasady, ustanawiając możliwość uchwalenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wniosków o charakterze porządkowym, mimo że nie były one umieszczone w porządku obrad. Celem tych przepisów jest zagwarantowanie, by wspólnicy posiadali możliwość realnego przygotowania się do udziału w dyskusji i podejmowaniu uchwał.
Dopuszczalność podejmowania uchwał w sprawach porządkowych niejednokrotnie rodzi wątpliwości. Przyjmuje się za mające charakter formalny zagadnienia związane ze sposobem rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobem głosowania i podejmowania uchwał. Sporne jest natomiast to, czy charakter porządkowy mają wnioski o zarządzenie zbadania stanu interesów spółki, o odwołanie oraz powołanie członków organów spółki. W szczególności wskazuje się, że należy dopuścić głosowanie nad wnioskiem o odwołanie członka organu spółki, mimo że sprawa nie została wskazana w przedstawionym porządku obrad, w przypadku gdy zgromadzenie wspólników nie udzieliło członkowi organu absolutorium za ubiegły rok obrotowy. W takiej sytuacji odwołanie go stanowi niejako naturalną konsekwencję podjętej decyzji o nieudzielaniu skwitowania i wynika zwykle z potrzeby ochrony interesów spółki. Odwołanie zaś członka organu czyni potrzebę powołania w jego miejsce nowego. Jednak orzecznictwo prezentuje pogląd, że wnioski o zmianę składu zarządu i rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają charakteru porządkowego (wyrok SN z 22 marca 2000 r., I CKN 450/98, OSNC 2000, nr 9, poz. 170). Te zasady dotyczą także walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.