Autor strony internetowej, na której będzie można znaleźć instrukcję pozwalającą skonstruować i podłożyć bombę, zostanie skazany na karę do 5 lat więzienia.
Wczoraj rząd zaakceptował przedstawiony przez resort sprawiedliwości projekt zmian w procedurze karnej. Mają pojawić się w niej nowe podstawy do wznowienia postępowania w sytuacji wydania orzeczenia pod nieobecność oskarżonego. Będzie mógł on złożyć wniosek o wznowienie sprawy, gdy nie zostanie powiadomiony o rozprawie lub posiedzeniu sądu, nie miał możliwości zapoznania się z orzeczeniem lub nie zostanie poinformowany o sposobie zaskarżenia orzeczenia.
Decyzja o ponownym zbadaniu sprawy nie zapadnie automatycznie. Żądanie oskarżonego zostanie zbadane przez sąd, a postępowania wznowione dopiero wtedy, gdy będzie to naprawdę celowe.
Oprócz zmian w procedurze ministrowie przyjęli również propozycję zmian w kodeksie karnym. Mają się pojawić w nim nowe przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną. Odpowiedzialności karnej w postaci pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat będzie podlegała osoba rozpowszechniająca lub publicznie prezentująca treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Za takie będą uważane materiały instruktażowe adresowane do określonej grupy osób i informacje/instrukcje umieszczone na stronach internetowych. To wystarczy bowiem do tego, że będą one dostępne dla nieograniczonej liczby osób.
Zmiany w kodeksie karnym to dostosowanie polskiego prawa do norm unijnych określonych w decyzji ramowej Rady UE w sprawie zwalczania terroryzmu (2008/919/WSiSW, Dz.Urz. UE L 330/21 z 9 grudnia 2008 r.). Zgodnie z nią państwa członkowskie zostały zobowiązane do penalizacji publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkolenia na jego potrzeby.
Cele przestępstwa terrorystycznego to:
● poważne zastraszenie wielu osób,
● zmuszenie organu władzy publicznej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
● wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.