Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wymianie informacji z organami ścigania państw UE. Przewiduje ona, że służby będą mogły wymieniać się informacjami z systemu Schengen i z baz danych osobowych, daktyloskopijnych czy o skradzionych pojazdach.

Uprawnione do wymiany informacji będą: ABW, CBA, policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i organy kontroli skarbowej.

Przepisy będą też stosowane do wymiany informacji w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa przez krajowe biura ds. odzyskiwania mienia państw Unii. W tej dziedzinie do wymiany informacji uprawnione będą wymienione już służby oraz minister finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, izby i urzędy skarbowe oraz prokuratura.

Współpracę umożliwi powołanie w Komendzie Głównej Policji komórki organizacyjnej pełniącej funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw UE.

Punkt ten będzie miał bezpośredni dostęp do: Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zbioru danych osobowych PESEL, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, Systemu Pobyt, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności i danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego.

Mając taki dostęp, punkt kontaktowy będzie przyjmował wnioski o udzielenie informacji składanych przez organy innych państw i udzielał na nie odpowiedzi, przekazując wcześniej spływające wnioski do właściwych służb. Będzie też pośredniczył w przekazywaniu wniosków naszych służb i odsyłał im nadchodzące odpowiedzi.

W ustawie zaznaczono, że podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa UE od spełnienia przez ten organ warunków, takich jak: otrzymanie dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o ich udzielenie czy poinformowanie o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ.

W przypadku wymiany danych osobowych podmiot uprawniony może także zażądać od organu ścigania innego państwa Unii: usunięcia, blokowania, anonimizacji lub weryfikacji danych osobowych po upływie ustawowych terminów, ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych, zaniechania obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych osobowych - jeżeli pozwalają na to odpowiednie przepisy.

Będzie też można odmówić przekazania informacji organowi ścigania innego państwa UE m.in. gdy mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu RP, utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze albo zagrozić bezpieczeństwu osób biorących w nich udział, albo byłoby "niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem". Można odmówić udzielenia takiej informacji także, gdy wniosek dotyczy przestępstwa zagrożonego karą do roku więzienia.

Ustawa reguluje ponadto przekazywanie danych uzyskanych od organów ścigania krajów UE do państw trzecich i Interpolu. Będzie to możliwe tylko m.in., gdy organ, który przekazał dane do Polski, się na to zgodzi, a kraj, do którego trafią informacje, zapewni poziom ochrony danych osobowych zgodny z polskimi przepisami. Zapisano też, że nie można przekazać danych, jeśli grozi to "rażącym naruszeniem praw człowieka".

W ustawie znalazł się także rozdział regulujący sposób ochrony danych osobowych wymienianych przez organy ścigania. Kontrolę w tym zakresie powierzono Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Nowe przepisy wejdą w życie od początku 2012 r.