Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek nowelizację kilku ustaw regulujących m.in. kwestie transakcji na międzynarodowym rynku finansowym - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ma m.in. zmniejszyć ryzyko związane z uczestnictwem na tym rynku.

Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą wprowadzenia do polskiego prawa przepisów unijnych. Mają też zwiększyć bezpieczeństwo podmiotów zawierających transakcje na międzynarodowym rynku finansowym.

Nowela przewiduje zmiany: w ustawie o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych, prawie upadłościowymi i naprawczym.

W czwartkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że ustawa wprowadza do krajowego porządku prawnego regulacje wynikające z nowelizacji unijnej dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych.

"Wspomniane akty prawa unijnego zmierzają do ograniczenia ryzyka związanego z uczestnictwem we wspólnotowych systemach płatności lub rozrachunku papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z transgranicznym postępowaniem upadłościowym dotyczącym uczestników systemu" - poinformowano.

Wyjaśniono, że nowela wprowadza m.in. definicję systemu interoperacyjnego i umożliwia rozliczenia pomiędzy różnymi systemami rozliczeniowymi. Ponadto zmiana daje nowe możliwości zaspokajania wierzycieli przy prowadzeniu zagranicznego postępowania upadłościowego. Nowela zwiększa także uprawnienia prezesa Narodowego Banku Polskiego wobec podmiotów uczestniczących na rynku, dając mu prawo żądania informacji i dokumentów.

"Wprowadza możliwość zabezpieczania transakcji na kredytach dla przedsiębiorców z zachowaniem wyłączenia kredytów dla osób fizycznych podlegających ustawie o kredycie konsumenckim" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z nowelizacją w ustawie o ostateczności rozrachunku w systemach płatności m.in. rozszerzono definicję systemu płatności oraz definicję systemu rozrachunku papierów wartościowych o kwestie dotyczące rozliczeń.

Kolejne zmiany dotyczą dodania do definicji instytucji, które mogą uczestniczyć w systemach płatności lub systemach rozrachunku papierów wartościowych "firmy inwestycyjnej". Dzięki temu w noweli ujęto wszystkie podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce.

Z kolei w Prawie upadłościowym i naprawczym m.in. rozszerzono listę przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane w celu wykonania zobowiązań upadłego uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Do katalogu włączono całość instrumentów finansowych, które znajdują się na rachunku rozliczeniowym upadłego.

Do ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych wprowadzono nową kategorię aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności - wierzytelność kredytową. Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na wierzytelnościach kredytowych będzie polegać zarówno na przeniesieniu, jak i na ustanowieniu zastawu finansowego. Włączono także przepisy dotyczące ochrony wierzyciela zabezpieczonej wierzytelności kredytowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.