O warunkowe przedterminowe zwolnienie z dalszej części odbywania kary będą mogły się starać także osoby objęte dozorem elektronicznym. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Projekt przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej.
Reklama
Obecnie warunkowo zwolnieni z odbycia reszty kary pozbawienia wolności mogą być tylko ci skazani, którzy karę odbywają w więzieniu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie takiej możliwości dla tych, którym założono elektroniczne bransoletki, spełnia konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
Zgodnie z projektem o warunkowym zwolnieniu będzie orzekał sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu. Z tym że z takiej możliwości skrócenia kary nie będą mogli skorzystać ci skazani, którzy odbywają w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Chodzi tu o takie osoby, które zostały pozbawione wolności np. z uwagi na próbę uchylania się od zapłacenia grzywny lub unikały poddania się karze ograniczenia wolności.

Harmonogram zajęć

Obecnie to sąd penitencjarny ustala dni i godziny, w których osoba z elektroniczną bransoletką na nodze może oddalić się od nadajnika na czas nie dłuższy niż 12 godzin. W tym czasie skazany może np. wykonywać pracę, uczyć się czy opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo uczęszczać na zajęcia sportowe i kulturalne. Zgodnie z projektem nowelizacji zarówno określenie takiego harmonogramu zajęć, jak i jego zmiana będą należeć do kompetencji nie tylko sądu penitencjarnego, ale także kuratora sądowego.
– W praktyce konieczność zmiany harmonogramu odbywania kary często pojawia się, gdy skazany musi zmienić miejsce pracy lub godziny, w jakich ją wykonuje. Podobnie jest, gdy zmienia się tryb funkcjonowania rodziny skazanego – tłumaczy gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Odciążenie sądów

Tymczasem zgodnie z ustawą w takich sytuacjach skazany, aby móc kontynuować odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, musi najpierw poprosić, aby sąd zmienił mu harmonogram.
– Dlatego żeby odciążyć sady, a konkretnie sędziego penitencjarnego, kurator sądowy uzyska nowe kompetencje. Po wydaniu postanowienia sądu i ustaleniu harmonogramu w wersji podstawowej kurator do końca odbywania kary może modyfikować ów harmonogram – mówi gen. Paweł Nasiłowski.
Zgodnie z projektem kurator sądowy będzie miał możliwość składania wniosku przez prokuratora oraz sądowego kuratora zawodowego o nałożenie na skazanego obowiązków związanych np. z utrzymywaniem przez niego członka rodziny czy powstrzymywaniem się od nadużywania alkoholu.
DGP przypomina
Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w s.d.e, jeżeli:
kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku,
skazany ma określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących,
jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,
udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie s.d.e., a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot.