Komisja Europejska może żądać przedłożenia informacji sprzed akcesji kraju do UE, jeżeli stwierdzi, że są one niezbędne do zbadania, czy doszło do nadużycia pozycji dominującej. Tak uznał luksemburski Sąd UE i oddalił skargi Slovak Telekom na decyzje Komisji.
W styczniu 2009 r. KE skontrolowała przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Slovak Telekom, po czym wszczęła postępowanie w celu zbadania, czy nie nadużywało pozycji dominującej. Komisja wydała dwie decyzje, które nakazywały Slovak Telekom przedłożenie informacji o działalności spółki, również sprzed przystąpienia Słowacji do UE.
Komisja argumentowała, że jako organ administracji musi zachowywać należytą staranność, a uzyskanie tych wiadomości umożliwi jej poznanie pełnego stanu faktycznego sprawy.