Kodeks postępowania cywilnego nakłada na stronę postępowania obowiązek wnoszenia apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, czyli do sądu pierwszej instancji. Od niedawna obowiązuje nowelizacja kodeksu. Co zmieniła w zakresie wnoszenia apelacji?
W poprzednim stanie prawnym strona, która wniosła apelację do niewłaściwego sądu, była narażona na ryzyko niezachowania terminu do wniesienia odwołania. Sąd drugiej instancji przekazywał sprawę do sądu właściwego, a data przekazania pisma traktowana była jako data wniesienia apelacji.
W praktyce często oznaczało to niezachowanie ustawowego dwutygodniowego terminu odwołania, liczonego od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r., zmniejszyła rygoryzm przedstawionego powyżej rozwiązania.
W aktualnym stanie prawnym termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany także w przypadku, gdy strona wniosła z zachowaniem terminu odwołanie bezpośrednio do sądu drugiej instancji.
Sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w celu przeprowadzenia postępowania międzyinstancyjnego (powiadomienia drugiej strony o wniesieniu apelacji i przekazania akt sprawy sądowi drugiej instancji).
Skarżący tym samym chroniony jest przed odrzuceniem apelacji przez sąd pierwszej instancji. Zasadę tę stosuje się do wszystkich apelacji wniesionych po dniu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, nawet w przypadku gdy sprawa została wszczęta przed 3 maja 2012 r.
Omawiając zagadnienie wnoszenia apelacji, należy przypomnieć treść art. 397 kodeksu postępowania cywilnego, który w par. 2 stanowi, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się przepisy o postępowaniu apelacyjnym.
Wynika z tego, że złagodzenie rozwiązań dotyczących zachowania terminu odnosi się także do wnoszenia zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji.
Wprowadzona zmiana w zakresie wnoszenia apelacji jest z pewnością korzystna dla stron postępowania, które nie są zaznajomione z przepisami procedury cywilnej.