Propozycje zmian prawnych, które miałyby zapobiegać dyskryminacji ojców w postępowaniach prowadzonych przez sądy rodzinne - to temat dzisiejszego spotkania ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców.

- Dostrzegam pewne problemy i zobowiązuję się do przeanalizowana przepisów prawa rodzinnego. Nie uważam jednak, aby zmiany ustawowe były konieczne. Ważne jest odpowiednie stosowanie obowiązujących przepisów - powiedział w trakcie spotkania minister Jarosław Gowin.

Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych statystycznych, dotyczących rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej, wynika, iż w sprawach o rozwód i separację w 2009 r. wydano 40.973 orzeczeń. Władza rodzicielska obojgu rodzicom została powierzona w 17.040 sprawach, matce - w 21.556, a ojcu - w 1.544 sprawach.

Natomiast w 2010 r. w tej kategorii spraw ogółem zapadło 37.915 rozstrzygnięć, w tym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom - w 13.871 sprawach, matce - w 21.714, zaś ojcu - w 1.562.

Z kolei w 2011 r. w tego typu sprawach wydano ogółem 39.288 orzeczeń, w tym obojgu rodzicom powierzono władzę rodzicielską - w 13.297 sprawach, matce - w 23.553 sprawach, a ojcu - w 1.674.

Przedstawione dane wskazują na utrzymywanie się na zbliżonym poziomie liczby orzeczeń sądowych, w których władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono ojcu.