Firma, przekształcając się w inną spółkę osobową, będzie zachowywać wszystkie swoje dotychczasowe prawa i obowiązki związane z zezwoleniami, koncesjami i ulgami, które otrzymała jeszcze przed przekształceniem – przewiduje projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, który wczoraj przyjął rząd. Resort gospodarki, który przygotował projekt, chce poprawić warunki funkcjonowania firm, a przede wszystkim znieść i ograniczyć zbędne obciążenia administracyjne oraz zatory płatnicze w gospodarce.
Reklama

Opłaty środowiskowe

Omawiany projekt zmieni wiele ustaw. I tak dzięki zmianom zaproponowanym w prawie ochrony środowiska przedsiębiorcy nie będą musieli przekazywać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji służących do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska.
Wystarczy, że tylko raz w roku (do 31 marca) przekażą wykaz do marszałka województwa.
W ten sposób zostanie zlikwidowany również półroczny obowiązek uiszczania w tym terminie opłaty. Podniesiony zostanie tym samym – do 800 zł – próg opłaty, której uiszczać nie trzeba (dziś jest to półrocznie 2 x 400 zł).

Ile jest oryginałów

Przedsiębiorcy już pozytywnie oceniają zaproponowane zmiany, wprowadzające w niektórych postępowaniach rezygnację z jednoczesnego składania oryginałów i uwierzytelnionych kopii.
– To utrudnia i przedłuża załatwianie spraw w urzędach, a także naraża przedsiębiorców na dodatkowe koszty. Ile oryginałów jednego dokumentu może mieć przedsiębiorca – pyta Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Tak więc w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495) zostanie wprowadzona możliwość dołączania do wniosku o wpis do rejestru nieuwierzytelnionej kopii umowy z organizacją odzysku oraz kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego.
Z kolei znowelizowana ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 666) umożliwi dołączanie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących zakłady ich przetwarzania nieuwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. W dodatku wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wpłaty również nie będzie wymagało uwierzytelnienia.

Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów