Zdarza się, że w ciągu roku od ujawnienia czynu, którym została wyrządzona szkoda spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka ta nie wytacza powództwa o jej naprawienie. Grozi to przedawnieniem roszczenia. Czy w takiej sytuacji każdy wspólnik poszkodowanej spółki może wnieść pozew o naprawienie wyrządzonej szkody?
Tak. Prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę ma poszkodowany, oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma czynną legitymację procesową do wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody przeciwko jej sprawcy.
Przepisy przewidują jednakże również możliwość subsydiarnego dochodzenia roszczeń przez wspólników poszkodowanej spółki wówczas, gdy z różnych powodów – zawinionych bądź niezależnych od niej – spółka nie wystąpi o naprawienie szkody.