Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przedłożone przez resort budownictwa. Projekt ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę i zmienić obowiązujące dziś przepisy prawa budowlanego dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Zgodnie z założeniami obowiązek wykonania lub przekazania takich świadectw lub ich kopii będzie dotyczyć: nowych budynków, tych już istniejących, a także ich części, o ile będą:
● wznoszone i sprzedawane nowemu nabywcy lub wznoszone z przeznaczeniem na wynajem,