Ustawa rozszerzająca zastosowanie dozoru elektronicznego na środki zapobiegawcze, karne i zabezpieczające, którą przygotował i uchwalił Sejm, nie powinna wchodzić w życie. Tak uważa biuro legislacyjne Senatu.

Cele noweli

Chodzi o uchwaloną 24 maja 2013 r. przez izbę niższą nowelizację ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Jej głównym celem ma być wprowadzenie do krajowego porządku prawnego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym wykonywanej w tym systemie już na stałe.
Jednak nie tylko. Sejm chciał tą ustawą umożliwić sądom stosowanie elektronicznych bransoletek również w przypadku orzekania środków zapobiegawczych, karnych i zabezpieczających. Miałoby to wzmocnić skuteczność środków polegających np. na zakazie zbliżania się do określonych osób lub powstrzymywania się od przebywania w danych miejscach. Tyle że – jak twierdzi biuro legislacyjne Senatu – zamiar ten nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w treści nowej ustawy. Ustawodawca bowiem wprowadzając nowy przepis, „nie wypełnił go nawet minimalną treścią merytoryczną”.
„Ustawa nie zawiera przepisów materialnych, które określałyby, do jakich środków karnych, zapobiegawczych in concreto się odnosi, nie zawiera żadnej regulacji szczegółowej” – czytamy w opinii. Jak wskazują legislatorzy, ustawa nie określa zasad wykonywania środków zapobiegawczych, karnych i zabezpieczających, których wykonanie łączy się z użyciem aparatury monitorującej.

Bez szans na ratunek

Co więcej, biuro legislacyjne uważa, że ustawy nie da się też uratować w Senacie. „Nie wydaje się możliwe na obecnym etapie prac legislacyjnych uzupełnienie ustawy ze względu na nieznany zamysł projektodawcy w tym względzie oraz ze względu na możliwość przekroczenia przez Senat dopuszczalnego zakresu poprawek. Przebudowa ustawy lub dodanie nowego rozdziału (lub kilku) stanowiłoby zupełnie nową regulację prawną, nieznaną Sejmowi na początkowym etapie prac nad ustawą” – czytamy w opinii.
Z przytoczonych względów biuro legislacyjne zarekomendowało senatorom, którzy na najbliższym posiedzeniu (19–20 czerwca) będą głosowali nad ustawą, wykreślenie przepisów rozszerzających zakres stosowania dozoru elektronicznego na środki zapobiegawcze, karne i zabezpieczające.

Etap legislacyjny

Przed głosowaniem w Senacie