Obowiązujące przepisy ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – pr. bud.) pozwalają na postawienie garażu bez uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor może skorzystać z trybu prostszego, polegającego na możliwości zrealizowania takiego obiektu na podstawie zgłoszenia.
W tym trybie można postawić garaż jako obiekt tymczasowy lub gospodarczy służący do postoju pojazdu. Garaż realizowany jako obiekt tymczasowy musi – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud. – być nietrwale związany z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu – ale nie później niż przed upływem 120 dni od daty rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (postawienie garażu na czas dłuższy niż 120 dni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę).
Drugim z przypadków, w którym przepisy dopuszczają skorzystanie z uproszczonej procedury, jest postawienie budynku gospodarczego przeznaczonego do wykorzystywania jako garaż. Musi on spełniać wymogi art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud., czyli być obiektem wolno stojącym, o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. działki. Budowa takiego budynku nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.).
Trzeba jednak pamiętać, że chociaż wstępnej kwalifikacji zamierzonych robót dokonuje inwestor, to ostateczna ocena, czy planowana inwestycja może zostać wykonana na podstawie zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę, należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego