Szef prokuratury sformułował wytyczne, jak jego podwładni mają postępować w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydanie takiego dokumentu to realizacja ustawowego obowiązku, jaki ciąży na prokuratorze generalnym na podstawie art. 8a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
– Zgodnie z tym przepisem do zadań prokuratora generalnego należy opracowywanie i wydawanie co najmniej raz na dwa lata wytycznych dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – tłumaczy Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej.

Obowiązki śledczych

Andrzej Seremet oczekuje więc, aby w sprawach dotyczących przemocy prokuratorzy niezwłocznie reagowali na przejawy gróźb lub przemocy wobec świadków oraz pokrzywdzonych. W razie ich wystąpienia mają je dokładnie wyjaśniać i – gdy pojawią się uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa – wszczynać postępowanie karne.
Takie sprawy mają też prowadzić lub nadzorować prokuratorzy o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, specjalizujący się w tej dziedzinie. Gdy w trakcie postępowań zauważą nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, w szczególności przejawy demoralizacji małoletniego, mają powiadamiać o tym sąd rodzinny. Powinni też analizować akta prowadzonych dochodzeń pod kątem możliwości starania się przez pokrzywdzonych o kompensatę państwową, przysługującą na zasadach ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1415 z późn. zm.).
Wytyczne zawierają też wiele organizacyjnych wskazówek dotyczących przebiegu przesłuchań ofiar przemocy w rodzinie, zwłaszcza dzieci. Przesłuchanie takie powinno w miarę możliwości być przeprowadzone tylko raz. W sprawach najgrubszego kalibru powinien je przeprowadzać osobiście prokurator. Gdy postępowanie dotyczy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, co do zasady przesłuchanie powinna prowadzić osoba tej samej płci co pokrzywdzony, z możliwością udziału w przesłuchaniu biegłego psychologa.

Prawa ofiar

Andrzej Seremet przypomina także podwładnym o obowiązkach informacyjnych wobec ofiar przemocy (np. o wszelkich formach pomocy, z jakich mogą korzystać) i o konieczności dokładnego pouczania ich o przysługujących im prawach (np. możliwości ustanowienia pełnomocnika czy składania wniosków o dokonanie czynności w śledztwie lub dochodzeniu).