Członkowie spółdzielni mogą podejmować wiążące decyzje na walnym zgromadzeniu nawet wtedy, gdy przybędzie na nie kilku mieszkańców. Wcześniej mogą zgłaszać własne projekty i poprawki do zaproponowanych uchwał
Czy walne miało prawo podjąć uchwałę
Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie statutu spółdzielni i wydłużeniu kadencji jej zarządu. Ten punkt został zgłoszony do porządku obrad dopiero podczas zebrania i to w trakcie końcowej dyskusji, i zgłaszania wniosków. Czy statut został zmieniony zgodnie z prawem?
NIE
Rozszerzenie porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej i podjęcie uchwały w sprawie, która została do niego dodana dopiero w czasie zebrania, jest sprzeczne z art. 8 [3] ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Walne może obradować i podejmować uchwały tylko w kwestiach, które zostały objęte porządkiem obrad, o którym przed terminem zgromadzenia zostali powiadomieni członkowie spółdzielni mieszkaniowej. Nie zmienia tego fakt, że w porządku zebrania był wcześniej zamieszczony punkt o dyskusji i zgłaszaniu wniosków. Tej treści informacja nie spełnia wymogu powiadomienia zainteresowanych o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22 października 2013 r., sygn. akt I ACa 523/13.
Art. 83 ust. 7 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.).
Czy wolno mi przejrzeć każdą umowę
Przed walnym zgromadzeniem chcę przejrzeć umowy z firmą wykonującą remont klatek schodowych w moim bloku. Zarząd odmówił, zasłaniając się tajemnicą handlową. Czy prawo gwarantuje mi wgląd do wszystkich spółdzielczych dokumentów?
NIE
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo kontrolować jej władze, a więc pytać, jak gospodaruje mieniem i przeglądać dokumenty. Ma w tym prawo do otrzymania kopii faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Wyjątek od tej zasady przewiduje jednak art. 18 par. 3 ustawy – Prawo spółdzielcze, który stanowi, że spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi (np. przedsiębiorstwami wykonującymi prace remontowe w budynkach spółdzielni), jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.
Zdaniem niektórych ograniczenie wynikające z przepisów prawa spółdzielczego nie ma zastosowania do niczym nielimitowanego uprawnienia do wglądu w umowy z podmiotami zewnętrznymi zagwarantowanego w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd Najwyższy orzekł jednak, że art. 18 par. 3 prawa spółdzielczego ma zastosowanie także do członków spółdzielni mieszkaniowych (wyrok z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I CNP 16/2010).
Odmowa udostępnienia dokumentów musi jednak zostać przedstawiona na piśmie, a spółdzielca może ją podważyć. Gdy odmówiono mu wglądu do umów zawieranych z firmami zewnętrznymi, może w ciągu 7 dni otrzymania odmowy złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów.
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.).
Art. 18 par. 3 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.).
Czy każdy może wziąć udział w walnym
Kupiłem mieszkanie własnościowe w spółdzielni mieszkaniowej. Nie starałem się o członkostwo, gdyż wiązało się to wniesieniem 1000 zł opłaty. Czy mogę zaskarżyć uchwałę dotyczącą sprzedaży gruntu podjętą na ostatnim walnym?
NIE
Nabycie lokalu położonego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w spółdzielni i nabyciem uprawnień członkowskich. Tylko członkowie mają prawo brania udziału w walnym zgromadzeniu i odbywających się na nich głosowaniach. Mogą zatem współdecydować w podejmowaniu najważniejszych dla spółdzielni decyzji i zaskarżać uchwały walnego zgromadzenia (o ile byli członkami w dniu ich podjęcia). Jak stwierdził Sąd Najwyższy (wyrok SN z 14 marca 2013 r., sygn. akt I CSK 382/12), każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma interes prawny we wniesieniu powództwa o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały walnego zgromadzenia. Źródłem tego interesu jest już sam stosunek członkostwa w spółdzielni, z którego wynika m.in. uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 36, art. 42 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.).
Czy mam prawo głosować przez pełnomocnika
Nie mogę zjawić się na walnym zgromadzeniu z powodu wyjazdu. Czy w takim razie mogę wysłać na zgromadzenie swojego pełnomocnika?
TAK
Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, o ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej. Należy jednak pamiętać o tym, że taki pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. W celu jego udzielenia nie trzeba więc udawać się do notariusza. Członek spółdzielni ma ponadto prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta, nie są jednak uprawnione do zabierania głosu.
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 3–7 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.).
Czy mogę zgłosić poprawki do projektu
Nie zgadzam się na zaplanowaną przez spółdzielnię kolejność remontów bloków. Czy mogę zgłosić samodzielnie poprawki do projektu uchwały w tym zakresie?
TAK
Członek spółdzielni może zgłaszać poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Takie poprawki powinny być przygotowane przez zarząd pod względem formalnym i następnie przedłożone pod głosowanie na walnym zgromadzeniu.
Niezależnie od prawa do zgłaszania poprawek do proponowanych uchwał członkowie mogą zgłaszać również własne projekty uchwał i żądać zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego lub jego wszystkich części. Projekty muszą uzyskać poparcie co najmniej 10 członków i zostać odpowiednio zgłoszone co najmniej 15 dni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 83 ust. 11 – 13 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.).
Czy możliwe jest odwołanie prezesa spółdzielni
Podobnie jak wielu innych mieszkańców nie jestem zadowolona ze sposobu zarządzania naszą spółdzielnią. Ciągle rosną opłaty, a w bloku nie przeprowadzono od 20 lat żadnego remontu. Czy możemy odwołać prezesa?
TAK
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu. Jeśli walne odmawia udzielenia absolutorium któremuś z członków zarządu spółdzielni albo całemu zarządowi, to można także podjąć uchwałę o ich odwołaniu. Jest to nadzwyczajna kompetencja walnego zgromadzenia, którą ono posiada nawet wtedy, gdy nie jest organem uprawnionym do wyboru członków zarządu (bo np. wybiera go rada nadzorcza). Po odwołaniu członka zarządu walne zgromadzenie nie może jednak wybrać nowego na jego miejsce, jeśli takie prawo przysługuje tylko radzie nadzorczej.
Na przeszkodzie podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie o nieudzieleniu absolutorium niektórym lub wszystkim członkom zarządu nie stoi zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu spółdzielni (wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 4/98).
Walne zgromadzenie ma także wiele innych kompetencji. Do jego wyłącznej właściwości należy przede wszystkim uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej spółdzielni. W praktyce oznacza to, że uczestnicy walnego zgromadzenia decydują m.in. o tym, jakie inwestycje mieszkaniowe prowadzić. Podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, zbycia nieruchomości, zmian statutu czy podziału spółdzielni na mniejsze.
Podstawa prawna
Art. 38 par. 1 pkt 2 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.).
Czy mimo słabej frekwencji uchwała jest ważna
Co roku na walne zgromadzenie przychodzi jedynie kilkudziesięciu członków, podczas gdy spółdzielnia liczy ich blisko tysiąc. Czy tak mała grupa członków może podejmować ważne uchwały w najważniejszych sprawach spółdzielni?
TAK
Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Poddane na nim pod głosowanie uchwały są uznawane za przyjęte, jeżeli będą głosowane na wszystkich częściach walnego i opowiedziała się za nimi wymagana w przepisach lub statucie większość ogólnej liczby członków. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że w sytuacji gdy nie poddano uchwały pod głosowanie na wszystkich częściach walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej, nie można przyjąć, że została ona podjęta (wyrok z 22 października 2009 r., sygn. akt I ACa 387/2009). Bardziej rygorystyczne zasady obowiązują w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po spłacie długów likwidowanej spółdzielni, zbycia budynków lub działek. Do podjęcia takiej uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części walnego uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Inne proporcje może przewidywać jedynie statut spółdzielni.
Podstawa prawna
Art. 83 ust. 9 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.).